szukaj:

Regulamin

Regulamin sklepu
Strefa Światła

§ 1 Postanowienia wstępne.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.
 
§ 2 Definicje.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym regulaminem.
Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.strefaswiatla.pl
Sprzedawca - Grzegorz Maleszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
SIGMA Grzegorz Maleszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8241069552, nr REGON 710502781, ul. Gdańska 71, 07-100 Węgrów.
Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie,
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.
 
§ 3 Dane kontaktowe.

Adres pocztowy: ul. Gdańska 71, 07-100 Węgrów.
Adres e-mail: sigmawegrowtrade@gmail.com
Numer telefonu: +48 795 400 081
 
§ 4 Składanie Zamówień.

Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie oraz wskazać ilość zamawianego towaru.
Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia i adres email).
W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub podczas składania Zamówienia w przypadku gdy Kupujący składa Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika.
Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub
z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt zamówienia.

Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w koszyku podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności.

Kupujący za przyjęte Zamówienie może zapłacić:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
za pośrednictwem bramki płatniczej T-PAY,
za pobraniem tj. w momencie dostarczenia do niego towaru.
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zakupione towary należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.

§ 7 Realizacja przyjętego zamówienia.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru, w siedzibie Sprzedawcy, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 18:00, o ile nie są to dni ustawowo wolne od pracy.
Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu płatności za nie.
W przypadku gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty - termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie Sprzedawcy.
W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku
z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres swojej siedziby, wskazany w § 3 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w któreych przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Reklamacje.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
żądać usunięcia wady.
W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.
W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący, w razie potrzeby, jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.
Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zawartych w Regulaminie zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres
e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
a)co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b)co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c)prowadzonej przez Komisję Europejską internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
§ 12 Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
Kupujący ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
Podane przez Kupującego, w związku ze składanym Zamówieniem, dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 13 Postanowienia końcowe.
Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może skorzystać.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: SIGMA Grzegorz Maleszewski, ul. Gdańska 71, 07-100 Węgrów, sigmawegrowtrade@gmail.com.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ______________________________________________________________
– Data odbioru ___________________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Adres konsumenta(-ów) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
_________________________________________________________________________________
– Data ___________________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

#

ZAPRASZAMY DO SKLEPU STACJONARNEGO

facebook-link
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl